Juridische Context

Het Belgisch Staatsblad

22 APRIL 2012. - Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968. - Erratum
Publicatie : 2012-10-31 (Ed. 1)

15 AUGUSTUS 2012. - Wet tot wijziging van artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde te voorzien in een afwijking op het algemene voorrangsbeginsel voor de verkeerslichten, in geval van verkeersborden die voorrang verlenen aan de fietsers (1)
Publicatie : 2012-09-25 (Ed. 1)

30 JANUARI 2012. - Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen (1)
Publicatie : 2012-09-17 (Ed. 1)

30 JANUARI 2012. - Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen (1)
Publicatie : 2012-09-17 (Ed. 1)

22 APRIL 2012. - Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968
Publicatie : 2012-06-25 (Ed. 1)

2 JUNI 2012. - Wet betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen (1)
Publicatie : 2012-06-18 (Ed. 1)

26 MAART 2012. - Wet betreffende de teboekstelling van binnenvaartuigen andere dan binnenschepen als bedoeld in artikel 271 van Boek II van het Wetboek van Koophandel (1)
Publicatie : 2012-05-30 (Ed. 3)

30 JANUARI 2012. - Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 78 van de Grondwet inzake verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (1)
Publicatie : 2012-03-02 (Ed. 1)

30 JANUARI 2012. - Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 77 van de Grondwet inzake de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (1)
Publicatie : 2012-03-02 (Ed. 1)

28 DECEMBER 2011. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden (1)
Publicatie : 2012-02-03 (Ed. 1)

10 JANUARI 2012. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de fietsstraat te verankeren in het verkeersreglement (1)
Publicatie : 2012-02-03 (Ed. 1)

2 DECEMBER 2011. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor herhaling van verkeersmisdrijven betreft. - Erratum
Publicatie : 2012-02-02 (Ed. 1)

28 DECEMBER 2011. - Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes (1)
Publicatie : 2012-02-01 (Ed. 2)

2 DECEMBER 2011. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor herhaling van verkeersmisdrijven betreft (1)
Publicatie : 2012-01-03 (Ed. 1)

13 NOVEMBER 2011. - Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren (1)
Publicatie : 2011-12-28 (Ed. 1)

2 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende de mobiliteit (1)
Publicatie : 2011-12-23 (Ed. 1)

2 DECEMBER 2011. - Wet houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties en van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de eploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC en tot wijziging van de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit wat de verlenging van de termijn van bekrachtiging betreft (1)
Publicatie : 2011-12-16 (Ed. 3)

15 JULI 2011. - Wet tot wijziging van artikel 569 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg inzake de opvang van schepen die bijstand behoeven (1)
Publicatie : 2011-08-12 (Ed. 2)

27 JULI 2011. - Wet betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven (1)
Publicatie : 2011-08-12 (Ed. 2)

29 APRIL 2011. - Wet tot wijziging van de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen inzake Mobiliteit wat de verlenging van de termijn van de bevoegdheid toegekend aan de Koning betreft (1)
Publicatie : 2011-05-13 (Ed. 1)

13 MAART 2011. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit (1)
Publicatie : 2011-03-24 (Ed. 1)

20 JANUARI 2011. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996
Publicatie : 2011-03-03 (Ed. 1)

20 JANUARI 2011. - Wet houdende uitvoering van het samenwerkings-akkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 en houdende uitvoering van het Verdrag
Publicatie : 2011-03-03 (Ed. 1)

19 MEI 2010. - Wet houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen (1)
Publicatie : 2010-06-28 (Ed. 2)

31 JULI 2009. - Wet tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer. - Erratum
Publicatie : 2010-02-18 (Ed. 2)

26 JANUARI 2010. - Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersoneel en het onderhoud van de voertuigen betreft (1)
Publicatie : 2010-02-09 (Ed. 1)

26 JANUARI 2010. - Wet betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap (1)
Publicatie : 2010-02-09 (Ed. 1)

26 JANUARI 2010. - Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft (1)
Publicatie : 2010-02-09 (Ed. 1)

26 JANUARI 2010. - Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft (1)
Publicatie : 2010-02-09 (Ed. 1)

12 JULI 2009. - Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat het invoeren van het alcoholslot betreft
Publicatie : 2009-09-15 (Ed. 2)

31 JULI 2009. - Wet tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer (1)
Publicatie : 2009-09-15 (Ed. 2)

21 AUGUSTUS 2009. - Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van het artikel 13 van de programmawet van 8 juni 2008
Publicatie : 2009-09-14 (Ed. 1)

31 MEI 2009. - Wet tot wijziging van artikelen 199ter en 212 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (1)
Publicatie : 2009-06-08 (Ed. 1)

18 MEI 2008. - Wet tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer (1)
Publicatie : 2008-05-28 (Ed. 1)

27 DECEMBER 2007. - Wet betreffende de luchthavenidentificatiebadges (1)
Publicatie : 2007-12-31 (Ed. 4)

21 APRIL 2007. - Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (1)
Publicatie : 2007-07-26 (Ed. 1)

4 JUNI 2007. - Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer teneinde recidive voor vluchtmisdrijven strenger te bestraffen (1)
Publicatie : 2007-07-26 (Ed. 1)

4 JUNI 2007. - Wet tot wijziging van artikel 33 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (1)
Publicatie : 2007-07-26 (Ed. 1)

9 APRIL 2007. - Wet betreffende de vondst en de bescherming van wrakken (1)
Publicatie : 2007-06-21 (Ed. 1)

30 APRIL 2007. - Wet houdende dringende spoorwegbepalingen
Publicatie : 2007-05-25 (Ed. 2)

9 MEI 2007. - Wet betreffende de minimale technische veiligheidsnormen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (1)
Publicatie : 2007-05-25 (Ed. 2)

26 MAART 2007. - Wet tot invoering van de mogelijkheid tot onmiddellijke inning bij verkeersovertredingen begaan door militairen (1)
Publicatie : 2007-05-09 (Ed. 1)

5 FEBRUARI 2007. - Wet betreffende de maritieme beveiliging (1)
Publicatie : 2007-04-27 (Ed. 2)

20 MAART 2007. - Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren (1)
Publicatie : 2007-04-06 (Ed. 1)

8 MAART 2007. - Wet betreffende de bekrachtiging van bepaalde koninklijke besluiten (1)
Publicatie : 2007-03-23 (Ed. 1)

22 JANUARI 2007. - Wet tot wijziging van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen en van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart
Publicatie : 2007-03-16 (Ed. 2)

21 DECEMBER 2006. - Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer (1)
Publicatie : 2007-02-20 (Ed. 3)

4 DECEMBER 2006. - Wet betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur (1)
Publicatie : 2007-01-23 (Ed. 2)

19 DECEMBER 2006. - Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen (1)
Publicatie : 2007-01-23 (Ed. 2)

28 DECEMBER 2006. - Wet houdende de toekenning van een eenmalige bijzondere toelage ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap (1)
Publicatie : 2006-12-29 (Ed. 7)

15 MEI 2006. - Wet houdende diverse maatregelen inzake vervoer (1)
Publicatie : 2006-06-08 (Ed. 1)

4 APRIL 2006. - Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen de federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht (1)
Publicatie : 2006-05-19 (Ed. 2)

30 DECEMBER 2005. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst van 4 april 2003 met het oog op de verwezenlijking van het programma van het gewestelijk expresnet van, naar, in en rond Brussel (1). - Errata
Publicatie : 2006-03-30 (Ed. 1)

17 JUNI 2005. - Wet houdende instemming met het Overeenkomst van 4 april 2003 met het oog op de verwezenlijking van het programma van het gewestelijk expresnet van, naar, in en rond Brussel (1)
Publicatie : 2006-03-01 (Ed. 1)

6 DECEMBER 2005. - Wet betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid
Publicatie : 2005-12-21 (Ed. 2)

20 JULI 2005. - Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (1)
Publicatie : 2005-08-11 (Ed. 1)

24 MAART 2003. - Wet tot wijziging van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg en de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (1)
Publicatie : 2003-04-08 (Ed. 1)

7 FEBRUARI 2003. - Wet houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (1)
Publicatie : 2003-02-25 (Ed. 1)